THỨ SÁU, 30-4-2021

TUẦN IV PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN IV – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG Thánh Pi-ô V, giáo hoàng. Ngài sinh năm 1504, là người Ý. Ngài gia nhập dòng…

Continue Reading THỨ SÁU, 30-4-2021

THỨ NĂM, 29-4-2021

TUẦN IV PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN IV – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Ca-ta-ri-na sinh năm 1347. Ngay từ thiếu…

Continue Reading THỨ NĂM, 29-4-2021

THỨ TƯ, 28-4-2021

TUẦN IV PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN IV – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG Thánh Phê-rô Sanen, linh mục, tử đạo. Sinh năm 1803, Phêrô Sa-nen là người Pháp. Ngài…

Continue Reading THỨ TƯ, 28-4-2021