THỨ BẢY, 24-4-2021

TUẦN III PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN III – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG

Thánh Phi-đen Dích-ma-rinh-ngân, linh mục, tử đạo.
Thánh nhân sinh tại Dích-ma-rinh-ngân, nước Đức. Ngài gia nhập dòng Anh Em Hèn Mọn Ca-pu-xi-nô, sống khổ
hạnh và siêng năng cầu nguyện. Chuyên cần trong việc rao giảng Lời Chúa, người được Thánh Bộ “Truyền Bá Đức
Tin” giao cho sứ vụ giữ gìn đạo lý được tinh tuyền tại Rê-xi-a, Thụy Sĩ. Vì sứ mạng này mà ngài bị sát hại năm 1622.

Tin Mừng (Ga 6,51.60-69)

Tại hội đường Ca-phác-na-um. Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con  Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì.
Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.


“Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.
Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.
Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Cầu nguyện - Sống Lời Chúa

Bỏ bớt cái nhìn xuống mà ngẩng đầu cao hướng về Chúa.