Can đảm xua đuổi bóng tối để Ánh sáng Chúa chiếm lấy tôi.

Can đảm xua đuổi bóng tối để Ánh sáng Chúa chiếm lấy tôi.