Lắng Nghe Sự Thật

Đôi tai của con người không chỉ có chức năng lắng nghe mà chúng còn có sở thích: thích nghe những gì “thân chủ” của chúng muốn nghe. Tin Mừng hôm nay thuật lại, người Do Thái vây quanh Chúa mà nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc đến bao giờ?…