THỨ TƯ, 28-4-2021

TUẦN IV PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN IV – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG

Thánh Phê-rô Sanen, linh mục, tử đạo.

Sinh năm 1803, Phêrô Sa-nen là người Pháp. Ngài gia nhập hội Đức Ma-ri-a và đi loan báo Tin Mừng khắp Châu Âu. Ngài bị giết vào năm 1841.

Tin Mừng (Ga 12,44-50)

Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”