Tôi đã làm gì để thể hiện tôi yêu tha nhân?

Tôi đã làm gì để thể hiện tôi yêu tha nhân?