Đi Trên Đường Giê-su Để Tới Đích

Đã cất bước hành trình, ai cũng muốn đi tới đích. Để tới đích phải đi đúng đường. “Làm sao chúng con biết được đường?” Đức Giê-su đã chỉ cho: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.”…