Đọc một đoạn Kinh Thánh mỗi ngày

Đọc một đoạn Kinh Thánh mỗi ngày.