Tin vào Đức Giê-su và yêu thương anh chị em mình, đó chính là bằng chứng cho tình yêu mến của chúng ta đối với Chúa.

Tin vào Đức Giê-su và yêu thương anh chị em mình, đó chính là bằng chứng cho tình yêu mến của chúngta đối với Chúa.

Continue Reading Tin vào Đức Giê-su và yêu thương anh chị em mình, đó chính là bằng chứng cho tình yêu mến của chúng ta đối với Chúa.

Ở Lại Trong Thầy

“Ở lại” là một động từ được dùng nhiều lần trong Tin mừng thứ bốn, và có ý nghĩa rất phong phú. “ở lại” không chỉ diễn tả việc lưu…

Continue Reading Ở Lại Trong Thầy

CHÚA NHẬT, 02-5-2021

TUẦN V PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN I MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG Tin Mừng (Ga 15,1-8) Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây…

Continue Reading CHÚA NHẬT, 02-5-2021

Tin Mừng (Mt 13,54-58)

TUẦN IV PHỤC SINH - THÁNH VỊNH TUẦN IV – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG Thánh Giu-se Thợ Thánh Giu-se là bạn trăm năm của Đức Ma-ri-a và là cha nuôi…

Continue Reading Tin Mừng (Mt 13,54-58)

Thánh Giuse Thợ

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ thánh Giu-se Thợ mộc, cha nuôi của Đức Giê-su. Trong năm đặc biệt về thánh Giu-se, chúng ta được nhắc nhở một cách cụ…

Continue Reading Thánh Giuse Thợ