Tin Mừng (Mt 13,54-58)

TUẦN IV PHỤC SINH - THÁNH VỊNH TUẦN IV – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG

Thánh Giu-se Thợ

Thánh Giu-se là bạn trăm năm của Đức Ma-ri-a và là cha nuôi của Chúa Giê-su; là bác thợ ở làng Ga-li-lê. Ngài là gương sáng cho các Ki-tô hữu trong việc chu toàn bổn phận ơn gọi và nghề nghiệp ngang qua lao động, phục vụ, dâng hiến dưới ánh mắt của Chúa.

Tin Mừng (Mt 13,54-58)

Khi ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?”
Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.”
Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.