Tin vào Đức Giê-su và yêu thương anh chị em mình, đó chính là bằng chứng cho tình yêu mến của chúng ta đối với Chúa.

Tin vào Đức Giê-su và yêu thương anh chị em mình, đó chính là bằng chứng cho tình yêu mến của chúng
ta đối với Chúa.