Để Chúa Dẫn Dắt

Bình an của Thầy Giê-su gắn liền với nỗi đau Thập Giá. Bình an này giúp ta đối diện với những thách đố trong đời, cho ta trải nghiệm từ…

Continue Reading Để Chúa Dẫn Dắt

THỨ BA, 04-5-2021

TUẦN V PHỤC SINH - THÁNH VỊNH TUẦN I – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG Tin Mừng (Ga 14,27-31a) Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy để…

Continue Reading THỨ BA, 04-5-2021

THỨ HAI, 03-5-2021

TUẦN V PHỤC SINH - THÁNH VỊNH TUẦN I – MÀU PHỤNG VỤ: ĐỎ Tin Mừng (Ga 14,6-14) Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa…

Continue Reading THỨ HAI, 03-5-2021