Đưa Chúa vào mọi hoạt động hôm nay.

Đưa Chúa vào mọi hoạt động hôm nay.