Tông Đồ Phi-lip-phê và Gia-cô-bê

Trong Tin mừng hôm nay, nhờ câu hỏi đơn sơ của Phi-lip-phê, dù bị quở trách: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư?” Chúa Giê-su đã mặc khải chính Người một cách súc tích và đầy ý nghĩa: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”….