Kết Hợp

Đức Giê-su dùng hình ảnh cây nho để nói lên mối tương quan giữa Người với dân, và đồng thời cũng nói lên thực tại Nước Trời ngang qua hình…

Continue Reading Kết Hợp

THỨ TƯ, 05-5-2021

TUẦN V PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN I – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG Tin Mừng (Ga 15,1-8) Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là…

Continue Reading THỨ TƯ, 05-5-2021