Kết Hợp

Đức Giê-su dùng hình ảnh cây nho để nói lên mối tương quan giữa Người với dân, và đồng thời cũng nói lên thực tại Nước Trời ngang qua hình ảnh cây nho và cành nho. Hôm nay, Người cũng dùng hình ảnh đó để nói lên sự gắn bó và hệ quả trong tương quan giữa Người với ta….