Tôi đã bắt đầu một công việc cùng Chúa không?

Tôi đã bắt đầu một công việc cùng Chúa không?