Anh Em Hãy Yêu Thương Nhau

Lắng nghe giới răn yêu thương được Chúa Giê-su truyền lại cho các môn đệ của Người vào trước lễ Chúa Lên Trời, đặt mỗi người chúng ta trong tình trạng lưu tâm và ý thức đặc biệt. Giới răn yêu thương bắt nguồn từ chính Thiên Chúa là tình yêu. Chính Chúa Giê-su muốn thành lập Hội Thánh của Người gồm những người yêu mến Thiên Chúa và yêu mến nhau….