Cố gắng sống tốt, nêu gương tốt cho đàn em

Cố gắng sống tốt, nêu gương tốt cho đàn em.