Không né tránh cơ hội thực thi lời dạy của Chúa Giê-su.

Không né tránh cơ hội thực thi lời dạy của Chúa Giê-su.