Chứng Nhân Tình Yêu

Chúa Giê-su đã tỏ cho các môn đệ biết về số phận của các Ki-tô hữu, trong mọi thời đại. Số phận ấy chính Người đã trải qua và đời…

Continue Reading Chứng Nhân Tình Yêu

THỨ BẢY, 08-5-2021

TUẦN V PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN II - MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG Tin Mừng (Ga 15,9-17) Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế…

Continue Reading THỨ BẢY, 08-5-2021