Chứng Nhân Tình Yêu

Chúa Giê-su đã tỏ cho các môn đệ biết về số phận của các Ki-tô hữu, trong mọi thời đại. Số phận ấy chính Người đã trải qua và đời sống của
các môn đệ không gì khác hơn là họa lại cuộc đời, và số phận của chính Thầy mình, Đấng đã tự nguyện dâng hiến mạng sống vì yêu thương con người…