Tình yêu cần được thể hiện qua những hành vi cụ thể.

Tình yêu không phải là một mớ lý thuyết trừu tượng. Tình yêu cần được thể hiện qua những hành vi cụ thể.