Sai Lầm Và Sự Thật

Với Ki-tô hữu, sự thật là chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Ai biết Ngài là biết sự thật và tình thương cứu độ của Ngài trong Đức Ki-tô. Ai biết…

Continue Reading Sai Lầm Và Sự Thật

THỨ HAI, 10-5-2021

TUẦN VI PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN II – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG Tin Mừng (Ga 15,26-16,4a) Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng…

Continue Reading THỨ HAI, 10-5-2021