Hỏi xem Chúa đang ở mức độ nào trong tôi.

Hỏi xem Chúa đang ở mức độ nào trong tôi.