Sai Lầm Và Sự Thật

Với Ki-tô hữu, sự thật là chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Ai biết Ngài là biết sự thật và tình thương cứu độ của Ngài trong Đức Ki-tô. Ai biết mọi sự thế gian mà không biết Ngài là chưa biết sự thật. Ai chưa biết sự thật mà quả quyết mình biết là một sai lầm. Vì là sự thật thần linh nên chỉ có Chúa Thánh Thần mới có năng lực làm chứng cho sự thật…