Tạ ơn Chúa Thánh Thần vì Ngài luôn hoạt động.

Tạ ơn Chúa Thánh Thần vì Ngài luôn hoạt động.