THỨ NĂM, 13-5-2021

THỨ NĂM, 13-5-2021 <h2>TUẦN VI PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN II – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG</h2> <h1>Tin Mừng (Ga 16,16-20)</h1> Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của…

Continue Reading THỨ NĂM, 13-5-2021

THỨ TƯ, 12-5-2021

TUẦN VI PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN II – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG Đường phân cách Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều…

Continue Reading THỨ TƯ, 12-5-2021