Chúa Thánh Thần Giúp Biến Tri Thức Thành Hành Động

Trong Kinh Tin Kính, Hội Thánh tuyên xưng: “Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy”. Chúa Thánh Thần đóng nhiều vai trò trong chương trình tạo dựng và cứu độ.
Chúa Giê-su đã mạc khải rằng Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, ….