Hành động theo tiếng nói của lương tâm ngay thẳng

Hành động theo tiếng nói của lương tâm ngay thẳng.