THỨ TƯ, 12-5-2021

TUẦN VI PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN II – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG

Đường phân cách

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.
Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.
Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy.
Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”