THỨ SÁU, 14-5-2021

THỨ SÁU, 14-5-2021 <h2>TUẦN VI PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN II – MÀU PHỤNG VỤ: ĐỎ</h2> Thánh Mát-thi-a, tông đồ. Lễ kính.<br />Thánh Mát-thi-a đã theo sát Chúa Giê-su…

Continue Reading THỨ SÁU, 14-5-2021