THỨ BẢY, 15-5-2021

THỨ BẢY, 15-5-2021 <h2>TUẦN VI PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN II – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG</h2> <h1>Tin Mừng (Ga 16,23b-28)</h1> ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Chúa…

Continue Reading THỨ BẢY, 15-5-2021