THỨ BẢY, 15-5-2021

THỨ BẢY, 15-5-2021

TUẦN VI PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN II – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG

Tin Mừng (Ga 16,23b-28)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy.

23b Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

25 “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

Suy niệm

chưa có bản đọc online

Sống Lời Chúa

Mỗi lần cầu nguyện, tôi đã cầu nguyện như thế nào?

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Hương