THỨ HAI, 17-5-2021

THỨ HAI, 17-5-2021 <h2>TUẦN VII PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN III – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG</h2> <h1>Tin Mừng (Ga 16,29-33)</h1> ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Can…

Continue Reading THỨ HAI, 17-5-2021