THỨ HAI, 17-5-2021

THỨ HAI, 17-5-2021

TUẦN VII PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN III – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG

Tin Mừng (Ga 16,29-33)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.

29 Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng : “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” 31 Đức Giê-su đáp : “Bây giờ anh em tin à ? 32 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.”

 

Suy niệm

chưa có bản đọc online

Sống Lời Chúa

Cộng tác mọi việc làm của tôi với Chúa Thánh Thần.

Ma-ri-a Thiên Hương