THỨ BA, 18-5-2021

THỨ BA, 18-5-2021

TUẦN VII PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN III – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG

Thánh Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo.
Thánh nhân sinh tại Tốt-ca-nô, được bầu làm Giáo hoàng năm 523. Ngài là nạn nhân trong cuộc bách hại Hội Thánh Công giáo do Tê-ô-đo-rích, vị vua theo phái A-ri-ô. Sau khi phái ngài đi Con-tan-to-nô-pô-li lo một sứ mạng biết trước sự thất bại, vua tống giam ngài trong ngục ở Ra-ve-na. Ngài chết ở đó vào năm 526.

Tin Mừng (Ga 17,1-11a)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Lạy Cha, xin Cha tôn vinh Con Cha.

1 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.

4 “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, 8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.

9 “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. 11a Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.”

Suy niệm

chưa có bản đọc online

Sống Lời Chúa

Năng tâm sự với Chúa.

Nt. Hồng Gấm, R.A.