THỨ SÁU, 21-5-2021

THỨ SÁU, 21-5-2021

TUẦN VII PHỤC SINH – THÁNH VỊNH TUẦN III – MÀU PHỤNG VỤ: TRẮNG

Thánh Ki-tô-phô-rô Ma-ga-la-nê, linh mục và các bạn tử đạo.
Ngài sinh năm 1869 tại Mê-xi-cô. Ngài chịu tử đạo khi đang tuyên xưng Đức Ki-tô Vua cùng với 24 đồng bạn gồm linh mục và giáo dân, trong cuộc bách đạo Công giáo năm 1927.

Tin Mừng (Ga 21,15-19)

Hãy chăn dắt chiên của Thầy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

15 Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới lần thứ ba : “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : “Hãy theo Thầy.”

Suy niệm

chưa có bản đọc online

Sống Lời Chúa

Dám làm chứng về Đức tin mỗi ngày sống.

Lm. Phê-rô Hiếu Nguyên