1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn TMĐT bayard.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng
nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà bayard.vn cần Khách
hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Bayard sử dụng nhằm liên hệ xác nhận
khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên bayard.vn, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.
Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ
dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm
thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT bayard.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi
phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù
hợp.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Sàn TMĐT bayard.vn sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:
 Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
 Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Sàn TMĐT
bayard.vn.
 Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có
liên quan đến giao dịch tại bayard.vn.
 Sàn TMĐT bayard.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi
có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách
hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách
hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của bayard.vn
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Công ty TNHH Bayard Việt Nam
Trụ sở chính: 37 đường 11, Kp.1, p. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM, Việt Nam
Hotline: 08 6808 0504
Email: info@bayardvn.com
5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách
đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Bayard thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị
của Sàn TMĐT bayard.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Bayard sẽ xác nhận lại thông tin,
có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng
Thông tin cá nhân của Khách hàng trên bayard.vn được Bayard cam kết bảo mật tuyệt đối theo
chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Bayard. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi
Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp
luật có quy định khác. Bayard cam kết:
 Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin
cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ
những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu
cá nhân Khách hàng, Bayard sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng
điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin
hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Bayard.